كافیه یه نگاه به اطرافت بندازی هرچیزی كه لازمت نمیشه رو واسه فروش بذار تو سیرجان نیاز اونوقته که سیرجونیا گوشیتو میسوزنن 

میخوای ماشینتو عوض كنی ؟؟؟؟؟بذارش تو سیرجان نیاز زودی به فروش میره و ماشین مورد نظرتو را كن

دنبال شغل مناسب و دلخواهت هستی؟؟؟؟؟ بیا تو سیرجان نیاز شغل مورد نظر تو پیدا میكنی

دانلود سیرجان نیاز در كافه بازار ..